Privacy statement

Privacy Statement

dstNadorp VvE beheer & bestuur, gevestigd aan Heiloostraat 55, 2547 KA s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Heiloostraat 55
2547 KA ‘s-Gravenhage
+31643 161 012
info@dstnadorpvve.nl
www.dstnadorpvve.nl

D. Nadorp is de Functionaris Gegevensbescherming van dstNadorp VvE beheer & bestuur. Hij is te bereiken via info@dstnadorpvve.nl o.v.v. AVG VVE

Persoonsgegevens die wij verwerken

dstNadorp VvE beheer & bestuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dstnadorpvve.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

dstNadorp VvE beheer & bestuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen/verwerken van uw betalingen en teruggaven (debiteuren beheer vve bijdragen)
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren ( technisch beheer, afspraken onderhoudsbedrijven, loodgieters, verzekeraars en schade-experts )
  • Om goederen of diensten bij u af te leveren ( uitnodigingen ALV, betalingsherinneringen, informatie over uw vve)
  • dstNadorp VvE beheer & bestuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

dstNadorp VvE beheer & bestuur neemt (op dit moment niet) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dstNadorp VvE beheer & bestuur) tussen zit. Wanneer dit in de toekomst wijzigt wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gesteld wanneer en op welke wijze te gebeurt via een van onze mediums ( website, portaal, email, brief, tekstbericht)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

dstNadorp VvE beheer & bestuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

> Categorie > Bewaartermijn > Reden
Voor- en achternaam zolang u deel uitmaakt van de VvE communicatie met u
Geslacht zolang u deel uitmaakt van de VvE communicatie met u
Adresgegevens zolang u deel uitmaakt van de VvE communicatie met u
Telefoonnummer zolang u deel uitmaakt van de VvE communicatie met u
E-mailadres zolang u deel uitmaakt van de VvE communicatie met u
Rekeningnummer maximaal 3 maanden na uittreding VvE verwerking bankmutaties

Delen van persoonsgegevens met derden

dstNadorp VvE beheer & bestuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u ( als onderdeel van de VvE ) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. dstNadorp VvE beheer & bestuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

dstNadorp VvE beheer & bestuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door dstNadorp VvE beheer & bestuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit verzoek dient u altijd schriftelijk (email/post) aan ons te doen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dstnadorpvve.nl of naar ons correspondentieadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

dstNadorp VvE beheer & bestuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

dstNadorp VvE beheer & bestuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dstnadorpvve.nl

keyboard_arrow_up